ផ្នែកដឹកជញ្ជូន Delivery

ផ្នែកដឹកជញ្ជូន Delivery

Job Requirements

– ជាសិស្សរៀនចប់វិទ្យាល័យ ឬជានិស្សិត
High School Student graduated or University Student
– ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន
Should behave motorbike own-self
– ចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស អាចអាន សរសេរ និងនិយាយបានខ្លះៗ
Knowledge of English be able to write, read and speak
– អាចប្រើកុំព្យូទ័របានខ្លះៗ ចេះ Word & Excel, អ៊ីម៉ែល និង អ៊ីនធឺណេត
PC skill: (Word & Excel, Internet Email.)
– ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និង ប្រឹងប្រែងធ្វើការងារ
Honest and willing to work hard
– មានទំនុកចិត្ត និងចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង
Self-confidence & motivation.*Working Hour
– 8:00 AM – 12:00PM, 2:00PM – 5:00 PM (Mon to Friday & Saturday 12:00PM)
– Holiday: one day off per week

*Benefits
– Basic Salary
– 13th Salary
– Insurance: Accidental Insurance coverage 24Hours.
– Public Holiday
– Annual Leave
– Sick Leave

*How to apply
Interested Candidates, please submit CV & Cover Letter to Sak Cam Pharma Co., Ltd.
– Address: #11B, St.1966, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh City CAMBODIA.
– E-mail: hr.sakcampharma@gmail.com
– H/P: 069 73 48 48

Job Category: Medical
Job Type: Full Time
Job Location: Phnom Penh

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx