ផ្នែកបើកបរតាមខេត្ត

ផ្នែកបើកបរតាមខេត្ត

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកបន្ថែមទៀត សម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម :

ប្រសិនបើមានការចាប់អារម្មណ៍ អាចផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខែប CV មកកាន់

អុីម៉ែល 📧 Email: hr@sakcampharma.com
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ៖
📲 Call: (+855) 10 453 770 | (+855) 69 734 848

Job Category: Medical
Job Type: Full Time
Job Location: Phnom Penh

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx