ផ្នែកបើកបរ តាមខេត្ត (Driver Province)

ផ្នែកបើកបរ តាមខេត្ត (Driver Province)

បេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ ៖
Phone: 010 453 770 | 069 734 848 | 093 306 063
Telegram : 093 306 063
Email: hr@sakcampharma.com
Address: #11B, St. S-1966, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.
Job Category: Medical
Job Type: Full Time
Job Location: Phnom Penh

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx